ساماندهی و استفاده هدفمند از تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی متخصص مراکز تحقیقاتی تحت پوشش و ایجاد تشکیلات منسجم در زمینه اجرای پژوهش های بنیادی، کاربردی و مداخله ای به منظور بسط نوآوری و افزایش کیفی توان پژوهشی کشور، تولید علم، تجاری سازی دانش، توانمندسازی و تربیت نیروی انسانی متخصص حسب مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور دستیابی به مرجعیت علمی در زمینه پژوهشی منطبق بر رسالت پژوهشکده