پژوهشکده فناوری های سلامت متشکل از چندین مرکز تحقیقاتی زیرمجموعه خود (از جمله مراکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، باروری و ناباروری و دارورسانی نانو)، اولین پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد که به منظور گسترش پژوهش و ایجاد فناوری با تاکید بر اساس مولکولی بیماریها، علم و فناوری نانو و نیز با نگاهی ویژه به مقوله باروری و ناباروری و پزشکی بازساختی در سال 1398 تصویب و از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت گرفت.