رسانه جدید

دکتر حمیدرضا محمدی مطلق

رشته:  Biomedicine

مرتبه علمی: استادیار

درجه تحصیلی: Ph.D