موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو

the spike and nucleocaspid proteins of sars-cov-2:targets for vaccine development

 دکتر بیژن سلیمانی


99/10/24
-
دانلود

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
هوش مصنوعی در تشخیص و درمان کووید 19 

 دکتر ابراهیم برزگری


99/11/2
-
دانلود

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
تفسیر نتایج آزمایشگاهی کووید19 

 فرشید امیری


99/08/24
-
دانلود

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
ویدئو  ویدئو
mRNA vaccines: aTransformative Technology for control in fectios diseeases 

دکتر بیژن سلیمانی


99/09/11
دانلود دانلود

موضوع مدرس تاریخ برگزاری
ویدئو(1)
ویدئو(2)
vaccines for covid-19

دکتر فاطمه خادمی
دانلود

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو
چالش های طراحی واکسن برای کرونا ویروس ها

 دکتر ابراهیم برزگری


مهر 99
-
دانلود

Current Molecular Diagnostic Tools for covid-19: Advantage and challenges

 

 دکتر حمیدرضا محمدی مطلق

دانلود