اعضای شورای پژوهشی و فناوری پژوهشکده فناوری های سلامت

-      دکتر غلامرضا بهرامی (رئیس پژوهشکده)

-      دکتر حمیدرضا محمدی مطلق (معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده)

-      دکتر شهرام میرآقایی (معاون ادرای و مالی پژوهشکده)

-      دکتر مظفر خزاعی (رئیس مرکز تحقیقات باروری و ناباروری)

-      دکتر کامران منصوری (رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی)

-      دکتر الهام ارکان (رئیس مرکز تحقیقات دارورسانی نانو)

-      دکتر محمود امیری (رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی پزشکی)

-      دکتر کامبیز ورمیرا (رئیس مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها)

-      دکتر امیر کیانی (معاون مرکز تحقیقات طب بازساختی)

-      دکتر محسن شهلایی (عضو هیات علمی)

-      دکتر محمدرسول خزاعی (عضو هیات علمی)

-       دکتر خیراله یاری (عضو هیات علمی)

دبیر شورا:

دکتر حمیدرضا محمدی مطلق (معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده)