آدرس:کرمانشاه، سرخه لیژه، بلوار پرستار، پژوهشکده فناوری های سلامت -کد پستی: 6714415185

تلفن:34276496 -083

فکس:34276471-083

ایمیل: hti@kums.ac.ir