-         دکتر محمودرضا مرادی (رئیس دانشگاه و رئیس شورایعالی)

-         دکتر غلامرضا بهرامی (رئیس پژوهشکده و دبیر شورایعالی)

-         دکتر فرید نجفی (معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و عضو شورایعالی)

-         دکتر حبیب اله خزائی (معاون آموزشی دانشگاه و عضو شورایعالی)

-         دکتر حمیدرضا محمدی مطلق (معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده و عضو شورایعالی)

-         دکتر شهرام میرآقایی (معاون ادرای و مالی پژوهشکده و عضو شورایعالی)

-         دکتر مظفر خزاعی (رئیس مرکز تحقیقات باروری و ناباروری وعضو شورایعالی)

-         دکتر کامران منصوری (رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی وعضو شورایعالی)

-         دکتر الهام ارکان (رئیس مرکز تحقیقات دارورسانی نانو وعضو شورایعالی)

                     دکتر علی رضا علی آبادی (رئیس دانشکده داروسازی)